تجهیزات  حفاظت فردی

  •                     تجهیزات حفاظت سر
  •                     تجهیزات حفاظت چشم و صورت
  •                     تجهیزات حفاظت شنوایی
  •                     انواع ماسک و تجهیزات تنفسی
  •                     تجهیزات حفاظت از تن
  •                     تجهیزات حفاظت دست
  •                تجهیزات حفاظت از پا
  •                     تجهیزات حفاظت سیستم تنفسی
  •                تجهیزات حفاظت از سقوط


شرکت ایمن پترو پرگاس IPP تامین کننده تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی